کد گواهینامه:

با توجه به اینکه ایران دارای بهترین منابع فیروزه در جهان مانند معادن فیروزه نیشابور می باشد، انتستیتو گوهر شناسی گوهر ایرانیان با ارائه شناسنامه اختصاصی برای فیروزه نیشابور به همراه تعیین اصالت (در صورت سفارش مشتری) قدمی استوار برای بهبود معاملات فیروزه برداشته است. مشخصات شناسنامه به شرح زیر می باشد:

شناسنامه فیروزه

شناسنامه فیروزه

Gemological Turquoise Report

در این قسمت شناسنامه اطلاعات کلی شامل نتیجه کارشناسی ، سریال گذارش ، ابعاد و وزن فیروزه ذکر می گردد.

Visual Observations

در این قسمت شناسنامه اطلاعات مشاهدات چشمی مانند رنگ ، شکل و تراش ، شفافیت ، پاکی و پدیده ها ذکر میگردد

technical Tests

در این قسمت از شناسنامه اطلاعات فنی که پس از آزمایش دقیق بر روی سنگ فیروزه انجام می شود ذکر میگردد. اطلاعاتی مانند وزن مخصوص، ضریب شکست نور و ...

Geographic Origin

در این قسمت از شناسنامه در صورت سفارش مشتری اصالت (معدن) فیروزه ذکر میگردد

Magnifications

در این قسمت از شناسنامه نظر کارشناس مربوط به مشاهدات میکروسکپی و بهسازی های فیروزه ذکر میگردد.