کد گواهینامه:

مشخصات شناسنامه های اختصاصی جواهرات انستیتو گوهرشناسی گوهر ایرانیان به شرح زیر می باشد:

شناسنامه جواهرات
شناسنامه جواهرات
Color Stone
در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی اطلاعات مروبط به سنگ بکار رفته برروی جواهرات ذکر میگردد
Metal Info
در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی اطلاعات مروبط به فلز جواهرات ذکر میگردد
Diamond Info
در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی اطلاعات مروبط به مخراج های بکار رفته بر روی جواهرات ذکر میگردد.
Measurments
در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی ابعاد دقیق جواهرات نوشته ذکر میگردد
Magnification
در این قسمت از شناسنامه گوهرشناسی نظر کارشناس درمورد مشاهدات میکروسکپی و بهسازی های انجام شده ذکر می گردد.