کد گواهینامه:
الماس
تومان 300.000
به همراه شناسنامه کارتی
کامل ترین شناسنامه الماس در ایران
اطلاعات دقیق ظاهری
تعیین دقیق رنگ
تعیین دقیق ناخالصی ها
تماس
جواهرات
تومان 150.000
به همراه شناسنامه کارتی
کامل ترین شناسنامه جواهرات در ایران
بررسی دقیق و تخصصی گوهرسنگ
اطلاعات دقیق مخراج ها
ابعاد دقیق
تماس
زمرد
تومان 150.000
به همراه شناسنامه کارتی
اطلاعات دقیق و تخصصی زمرد
بررسی دقیق میکروسکپی
بررسی فرآوری ها و بهسازی های انجام شده
تعیین اصالت (Origin) درموارد خاص
تماس با ما
یاقوت
تومان 150.000
به همراه شناسنامه کارتی
اطلاعات دقیق و تخصصی یاقوت
بررسی دقیق میکروسکپی
بررسی فرآوری ها و بهسازی های انجام شده
تعیین اصالت (Origin) درموارد خاص
تماس با ما
سنگ های رنگی
تومان 150.000
به همراه شناسنامه کارتی
کامل ترین شناسنامه گوهرشناسی ایران
اطلاعات دقیق و تخصصی
بررسی فرآوری ها و بهسازی های انجام شده
تعیین اصالت (Origin) درموارد خاص
تماس با ما

انستیتو گوهرشناسی گوهر ایرانیان برای اولین بار اقدام به ارائه شناسنامه‌های تخصصی برای انواع گوهرسنگ نموده است که به شرح زیر می‌باشد.

شناسنامه اختصاصی الماس:

* مخصوص الماس های بالای 1 قیراط

* ارائه مشخصات الماس به‌صورت دقیق و طبق استاندارهای GIA

* تعیین رنگ و شفافیت و همچنین ناخالصی‌های الماس

* بسته بندی و شناسنامه کارتی در صورت سفارش مشتری ارائه میگردد.

توضیحات بیشتر

 
شناسنامه الماس
شناسنامه الماس

شناسنامه اختصاصی فیروزه

* آزمایش‌های کامل طبق استانداردهای روز

* بررسی فرآوری و بهسازی انجام‌شده روی فیروزه به‌صورت تخصصی

* تعیین اصالت (معدن) فیروزه در صورت سفارش مشتری

* بسته بندی و شناسنامه کارتی در صورت سفارش مشتری ارائه میگردد.

توضیحات بیشتر

 
شناسنامه فیروزه
شناسنامه فیروزه

شنانسامه اختصاصی یاقوت (خانواده کراندم)

* آزمایش‌های کامل طبق استانداردهای روز

* بررسی فرآوری و بهسازی انجام‌شده روی یاقوت ها به‌صورت تخصصی

* تعیین اصالت (معدن) یاقوت درشرایط خاص

* بسته بندی و شناسنامه کارتی در صورت سفارش مشتری ارائه میگردد.

توضیحات بیشتر

 
شناسنامه یاقوت
شناسنامه یاقوت

شناسنامه اختصاصی زمرد (خانواده بریل)

* آزمایش‌های کامل طبق استانداردهای روز

* بررسی فرآوری و بهسازی انجام‌شده روی زمرد به‌صورت تخصصی

* بسته بندی و شناسنامه کارتی در صورت سفارش مشتری ارائه میگردد.

توضیحات بیشتر

 
شناسنامه زمرد
شناسنامه زمرد

شناسنامه اختصاصی سنگ های رنگی

* آزمایش‌های کامل طبق استانداردهای روز

* بررسی فرآوری و بهسازی انجام‌شده به‌صورت تخصصی مربوط به هر سنگ

* بسته بندی و شناسنامه کارتی در صورت سفارش مشتری ارائه میگردد.

توضیحات بیشتر

 
شناسنامه سنگ های رنگی
شناسنامه سنگ های رنگی

شناسنامه اختصاصی جواهرات

* اطلاعات دقیق از نگین کارشده روی جواهرات

* اطلاعات دقیق مربوط به مخراج های کارشده

* ابعاد و اندازه جواهرات در وجوه مختلف

* شناسنامه کارتی نیز همراه این شناسنامه ارائه می‌گردد.

توضیحات بیشتر

 
شناسنامه جواهرات
شناسنامه جواهرات

نکته : اطلاعات مربوط به سنگ های کارشده روی جواهرات به صورت دقیق بوده و مانند موارد بالا بهسازی ها نیز به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار میگرد.